Comandes

DIVALTERRA és una societat mercantil amb capital de titularitat íntegrament públic, a efectes d’allò que disposa l’article 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, té la consideració de medi propi instrumental i servici tècnic de la Diputació Provincial de València i dels organismos autònoms depenents d’ella mateixa. En conseqüència dita administración podrá conferir-li les comandes o encàrrecs de gestió previstos a l’article 4.1. lletra n) i d’acord amb l’article 24.6 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, per a la realització d’obres, servicis, subministraments o gestió de servicis públics i qualsevol activitats o treballs inclosos dins del seu objecte social, que seran d’execució obligatòria per a la societat, segons els termes dels encàrrecs i els manaments de l’actuació que se li encomane. Cosa que en ningun cas podrà suposar l’exercici de potestats administratives. Aquest règim determina la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades por la Diputació de València, sense perjuí de que quan no concórrega cap licitador, puga encarregar-se-li l’execució de la prestació objecte de les mateixes.
DIVALTERRA està obligada a satisfer les necessitats de la Diputació de València en la consecució dels seus objectius d’interés públic mitjançant la realització per encàrrec dels mateixos. Si bé, amb anterioritat a la formulació de les comandes de gestió, es procedirà a la seua aprovació per part dels òrgans competents i es realitzaran els preceptius tràmits tècnics, jurídics, pressupostaris i de control i aprovació de la despesa.

Aquestes comandes de gestió tenen naturalesa instrumental i no contractual, i són manifestació de la potestat d’organització de la Diputació de València, per la qual cosa, a tots els efectes, tenen caràcter intern, dependent, exclussiu i subordinat. Així mateix, estaran definides, segons determine l’expedient
administratiu de comanda, en memòries, plecs de clàusules i altres documents tècnics i valorats. L’import de les actuacions que li siguen encomanades per la Diputació de València, es determinará aplicant, en el seu cas, les tarifes corresponents.

Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, l’entitat DIVALTERRA podrá realizar, atenent a allò disposat en el seu objecte social, treballs, activitats i altres prestacions, respectant en tot cas allò que disposa la legislació de contractes del sector públic.

L’entitat DIVALTERRA tindrà la condideració de “poder adjudicador” previst en l’article 3.3. lletra b) del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa li resultarà d’aplicació les previsions establertes al respecte en la citada llei per als contractes que deuen celebrar en el desenvolupament de les seues activitats.

COMANDES DIVALTERRA, S. A. 2016


COMANDES DIVALTERRA, S. A. 2017


COMANDES DIVALTERRA, S. A. 2018

OBJETOPRESUPUESTODURACIÓNOBLIGACIONES ECONÓMICAS
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LAS BRIGADAS FORESTALES A LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S. A. APROBADA EN FECHA 27/03/1816.100.000 €AÑO 2018

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA