Comandes

DIVALTERRA és una societat mercantil amb capital de titularitat íntegrament públic, a efectes d’allò que disposa l’article 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, té la consideració de medi propi instrumental i servici tècnic de la Diputació Provincial de València i dels organismos autònoms depenents d’ella mateixa. En conseqüència dita administración podrá conferir-li les comandes o encàrrecs de gestió previstos a l’article 4.1. lletra n) i d’acord amb l’article 24.6 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, per a la realització d’obres, servicis, subministraments o gestió de servicis públics i qualsevol activitats o treballs inclosos dins del seu objecte social, que seran d’execució obligatòria per a la societat, segons els termes dels encàrrecs i els manaments de l’actuació que se li encomane. Cosa que en ningun cas podrà suposar l’exercici de potestats administratives. Aquest règim determina la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades por la Diputació de València, sense perjuí de que quan no concórrega cap licitador, puga encarregar-se-li l’execució de la prestació objecte de les mateixes.
DIVALTERRA està obligada a satisfer les necessitats de la Diputació de València en la consecució dels seus objectius d’interés públic mitjançant la realització per encàrrec dels mateixos. Si bé, amb anterioritat a la formulació de les comandes de gestió, es procedirà a la seua aprovació per part dels òrgans competents i es realitzaran els preceptius tràmits tècnics, jurídics, pressupostaris i de control i aprovació de la despesa.

Aquestes comandes de gestió tenen naturalesa instrumental i no contractual, i són manifestació de la potestat d’organització de la Diputació de València, per la qual cosa, a tots els efectes, tenen caràcter intern, dependent, exclussiu i subordinat. Així mateix, estaran definides, segons determine l’expedient
administratiu de comanda, en memòries, plecs de clàusules i altres documents tècnics i valorats. L’import de les actuacions que li siguen encomanades per la Diputació de València, es determinará aplicant, en el seu cas, les tarifes corresponents.

Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, l’entitat DIVALTERRA podrá realizar, atenent a allò disposat en el seu objecte social, treballs, activitats i altres prestacions, respectant en tot cas allò que disposa la legislació de contractes del sector públic.

L’entitat DIVALTERRA tindrà la condideració de “poder adjudicador” previst en l’article 3.3. lletra b) del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa li resultarà d’aplicació les previsions establertes al respecte en la citada llei per als contractes que deuen celebrar en el desenvolupament de les seues activitats.

COMANDES DIVALTERRA, S. A. 2016


COMANDES DIVALTERRA, S. A. 2017

OBJETOPRESUPUESTODURACIÓNOBLIGACIONES ECONÓMICAS
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ESPECÍFICA NECESARIA EN EL SERVICIO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL A LA EMPRESA DIVALTERRA, S. A. APROBADA EN FECHA 21/02/17465.040 €AÑO 2017

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS ENTIDADES LOCALES (EIEL) PARA EL EJERCICIO 2017

ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LAS BRIGADAS FORESTALES A LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S. A. APROBADA EN FECHA 28/03/1716.100.000 €AÑO 2017

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE IINCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TURISMO AL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALENCIA. APROBADA EN FECHA 28/03/17630.702,73 €AÑO 2017

TRABAJOS O ACTIVIDADES PROPIOS DE LA DIPUTACION EN MATERIA DE TURSIMO, EN PARTICULAR LA ASISTENCIA A FERIAS DE TURISMO Y PARTICIPACION EN FOROS DEL SECTOR Y LAS TAREAS DE LA GERENCIA DEL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS DEL PATRONATO

ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE "PACTO DE LAS ALCALDÍAS PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA" APROBADA EL16/05/17216.742,87 €AÑO 2017

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL INVENTARIO DE EMISIONES CO2, JUNTO A LA ALIMENTACIÓN, CON LOS DATOS REGOGIDOS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA ADHERIDOS AL PACTO DE ALCALDES, DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA.

ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CUANTOS TRABAJOS SEAN NECESARIOS PARA LA INTEGRACIÓN, IMPLANTACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) TANTO PARA LA PROPIA CORPORACIÓN PROVINCIAL COMO PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA127.300 €AÑO 2017

INTEGRACIÓN, IMPLANTACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) TANTO PARA LA CORPORACION PROVINCIAL COMO PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA CON LA FINALIDAD DE RESOLVER LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES, OPTIMIZAR PROCEDIMIENTOS Y FUNDAMENTAR LA TOMA DE DECISIONES PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO LOCAL, A TRAVÉS DEL DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONJUNTO DE DATOS ESPACIALES Y TECNOLOGÍAS BASADAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)