Presentació

Regeneració de zones verdes urbanes

Brigades verdes

La futura creació de les brigades de segona activitat permetrà la regeneració i manteniment de les zones verdes en l'entorn urbà i periurbà dels municipis, especialment els més xicotets per mancar de mitjans i instruments per a açò.

Intervencions destacades que previsiblemente seran realitzades per les futures Brigades Verds:

- Treballs de selvicultura preventiva diària com a neteja i manteniment de faixes auxiliars, cunetes, camins i pistes forestals, poda i esbrosse selectiu; i trituració de les restes vegetals generades.

- Creació de línies i àrees de tallafocs perimetrals en l'interfície urbanoforestal

- Millora d'accessibilitat i comunicacions mitjançant arranjament de sendes, itineraris naturals i àrees de descans/recreatives a visitants i persones de mobilitat reduïda.

- Poda i esbrosse d'espècies autòctones arbòries i arbustives per a augmentar la biodiversitat, així com l'eliminació d'espècies alóctones per a frenar el seu avanç.

- Actuacions preventives en barrancs i llits fluvials, mitjançant neteja i manteniment.

- Restauració mediambiental de sòl públic en estat d'abandó i/o degradació.

- Conservació i millora accés a punts d'aigua i abrevaders utilitzats per la fauna silvestre.

Brigades de barrancs

El Pla de neteja i condicionament de llits i barrancs es fonamenta en l'engegada d'un servei específic per als Ajuntaments de la província de València, consistent en l'esbrosse de l'excés de vegetació, especialment invasora, poda, retirada d'arbres morts, i eliminació de l'excés de vegetació oclusiva, eliminació d'elements obstructius i retirada de residus sòlids en aquests entorns, amb el doble objectiu de disminuir, d'una banda, el risc d'inundació en cas de pluges i, per un altre, reduir el nombre de punts amb un alt risc d'incendi sense oblidar la millora estètica del llit.

Les Brigades de Barrancs utilitzen com a suport tres màquines desbrozadoras dirigides per operaris amb ràdio control que permeten treballar en zones de difícil accés i pendents pronunciades que per les seues característiques és difícil accedir amb mètodes tradicionals.

Per sol·licitar els serveis de Divalterra relacionats amb la neteja i condicionament de llits i barrancs (Domini Públic Hidràulic), s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud adjunt i una carta signada per l'alcaldia (s'adjunta model de carta a remetre a Divalterra). Tant el formulari com la documentació requerida han de remetre's a l'Àrea de Regeneració de Zones Verdes, dependent de Gerència. També es posa a la seua disposició un model de carta per remetre a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per sol·licitar l'autorització dels treballs, cas de no disposar de la mateixa. Pot contactar amb el servei d'atenció telefònica de Divalterra per ampliar i/o aclarir la informació que vosté necessite en el següent número de telèfon: 963.88.72.14. Gràcies per la seua col·laboració.


(Es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer actualitzat. Si no disposa de l'última versió, accedisca al següent enllaç)
L'acceptació de sol·licituds per al Pla de treball 2018 de les Brigades Forestals, està oberta fins al 31 de Gener de 2018. Posteriorment a aquesta data, únicament es consideraran per a la seua execució les sol·licituds de treballs puntuals associats a emergències i urgències. La resta de sol·licituds s'avaluan més tard, a fi d'estudiar la seua possible execució en el futur.