Avís Legal

AVÍS LEGAL LLOC WEB DIVALTERRA.ES

1. Titularitat del lloc web

Divalterra.es és un domini a internet de titularitat de Divalterra S.A., amb CIF: a-96029483 i amb seu i domicili social al carrer Avellanes núm. 14, 46003, València, telèfon: 96 388 72 00 i correu electrònic: Divalterra@divalterra.es.

2. Objecte

Divalterra S.A., a través d'aquest espai web, posa a la disposició dels diferents usuaris l'accés a informació referits tant al seu àmbit d'actuació com, si escau, proporcionats per tercers.

3. Termes i condicions d'ús

Es considera usuari del present lloc web qualsevol persona que accedisca i utilitze el mateix. La condició d'usuari comporta la total acceptació de les condicions establides al present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquireixen el compromís d'ajustar la seua actuació a les citades condicions i a observar el que es disposa per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen al seu coneixement.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, serveis i qualsevol altre material d'aquest lloc web són propietat de DIVALTERRA.SA, llevat que s'especifique el contrari. Queda, per tant, prohibida la seua còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, incloent mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, d'enregistrament o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de DIVALTERRA, S.A. i, si escau, del propietari del copyright o drets d'autor.

Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en aquest web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privacitat, publicitat, i altra legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d'aquest lloc web amb finalitats comercials o publicitàries.

Els usuaris d'Internet que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; no obstant això, dita autorització no aconsegueix la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seua instal·lació en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat per Divalterra, S.A.

Divalterra S.A. no es fa responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l'accés a qualsevol contingut que aparega en el mateix o de tancar-lo sense previ avís.

Divalterra S.A. no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals s’hi puga accedir mitjançant o a través d'enllaços situats en el lloc web de Divalterra S.A. Així mateix, Divalterra S.A. informa que dits links i enllaços que apareixen en el seu web tan sols constitueixen una informació a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació i serveis en Internet sobre les matèries a les quals es refereixen, on el visitant podrà si escau ampliar o complementar les dades oferides en aquest web, advertint expressament que això no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destinació i per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conéixer que Divalterra S.A. no garanteix en cap manera les condicions i/o correcta prestació dels serveis o qualitat dels productes oferits a l'usuari per tercers aliens a aquesta, als llocs web dels quals puga accedir-se mitjançant enllaços establits en qualsevol de les pàgines de Divalterra S.A., per la qual cosa aquesta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de dits enllaços, com tampoc ho serà de l'eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent i particularment d'aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

Divalterra S.A. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d'interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Divalterra S.A., o com a conseqüència d'ajustos o problemes tècnics propis; així com de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Divalterra S.A.

Les directrius seguides per Divalterra S.A. en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal són les exposades en l'apartat Política de Privacitat d'aquest lloc web.

 Divalterra S.A. es reserva el dret de modificar els termes i condicions establits en el present Avís Legal.