Factura electrònica

FACTURA ELECTRÒNICA - FACE

La Llei11/2007, de 22 de juny de 2007, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics constitueix un pas important en la política d'implantació i desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació amb l’objectiu de modernitzar l'administració pública.

Face és el punt general d'entrada de factures de l'Administració General de l'Estat. Permet la tramesa de factures en format electrònic a aquells organismes de les administracions que accepten la recepció de factures en format electrònic i que estiguen donades d'alta al sistema.

Per a facturar a través de FACE hauran d'indicar els codis corresponents a l'òrgan gestor, l'oficina comptable i la unitat tramitadora que hi corresponga, entre els que s’indiquen a la llista d'unitats del DIR3 que pot consultar-se a l’enllaç següent:Unitats DIR3

L'accés a la plataforma FACE es realitzarà mitjançant el següent enllaç.

DIVALTERRA

Òrgan gestor

Oficina comptable

Unitat tramitadora

LA0008904

DIVALTERRA

LA0008904

DIVALTERRA

LA0008904

DIVALTERRA