Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACiTAT DE DIVALTERRA S.A.

Divalterra S.A. té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal, tant de les persones usuàries que es relacionen amb ella com del personal emprat al seu servei.

En aquest sentit Divalterra S.A. manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web s'ajustarà escrupolosament al que disposa el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD) que ha sigut adaptat a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la normativa de desenvolupament o connexa que puga resultar d'aplicació en l'actualitat o en el futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se per les persones in-teresadas no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a aquesta comunicació o es compte amb el consentiment exprés de la persona interessada.

La base jurídica que legítima el tractament de les seues dades personals pot tindre diversa naturalesa depenent del tractament i s’hi troba recollida al Registre d'Activitats de Tractament de Divalterra S.A. D'igual manera, l'informem que el tractament de les mateixes s'efectuarà de manera confidencial.

El responsable dels tractaments als quals són sotmeses les dades de caràcter personal és Divalterra S.A., amb CIF: a-96029483 i domicili al carrer Avellanes núm. 14, 46003, València, telèfon: 96 388 72 00 i correu electrònic: divalterra@divalterra.es. Així mateix, l'adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és la següent: dpo@divalterra.es

Les dades de caràcter personal tractades per a cadascuna de les finalitats indicades a la persona interessada es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutjat o tribunal els puga requerir atenent el termini de prescripció d'accions judicials.

Respecte als drets de les persones interessades, qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre l'existència d'un tractament de les seues dades, a accedir a les seues dades personals, sol·licitar la rectificació de les que siguen inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o la persona interessada retire el consentiment atorgat.

En determinats supòsits, la persona interessada podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas només els conservarem d'acord amb la normativa vigent. En cas que resulte d'aplicació, pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregades en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica a vosté o al nou responsable de tractament que designe.

Contingut dels drets reconeguts als arts. 12 a 18 de la LOPDGDD en relació amb els arts. 15 a 21 del RGDP en la seua aplicació pel responsable del tractament:

  • Dret d’accés (accés a la sol·licitud). La persona interessada podrà sol·licitar i obtindre de forma gratuïta la informació de les seues dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades, o què es preveu fer d'aquestes. El dret d'accés no podrà dur-se a terme en intervals inferiors a sis mesos, excepte causa justificada.

  • Dret de rectificació (accés a la sol·licitud). Seran rectificades les dades de caràcter personal quan resulten inexactes o incompletes. Si calguera, la persona interessada adjuntarà la documentació justificativa d'aquesta rectificació.

  • Dret de supressió (accés a la sol·licitud). Seran suprimides les dades de caràcter personal si concorre alguna les següents circumstàncies:

a)  no són necessaris per a les finalitats per als que van ser recollits

b)  es retira el consentiment, sent aquesta l'única base de legitimació per al tractament

c)  es fa ús del dret d'oposició i no existeixen altres motius legítims per al tractament.

d)  existència d'una obligació legal que establisca la supressió d'aquestes dades

  • Dret a la limitació de tractament (accés a la sol·licitud): Podrà ser limitat el tractament de les dades a instància de la persona interessada quan:

a)  s'impugne l'exactitud de les dades

b)  el tractament siga il·lícit i no sol·licite el dret de supressió

c)  els necessite en el transcurs d'una reclamació

d)  s'ha fet ús del dret d'oposició i s'està verificant si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

  • Dret a la portabilitat (accés a la sol·licitud): La persona interessada podrà rebre les dades que haja facilitat i transmetre-les a un altre responsable del tractament sempre que aquest tractament s'haja realitzat per mitjans automatitzats i que la seua licitud s'haja basat únicament en el consentiment o en la necessitat d'aquest tractament per a l'execució d'un contracte.

  • Dret d’oposició (accés a la sol·licitud): En els casos en els que no siga necessari el consentiment, la persona afectada pel tractament de les dades de caràcter personal o que no siga necessari per a l'execució d'un contrari, i sempre que una Llei no dispose el contrari, la persona interessada podrà oposar-se al seu tractament quan existisquen motius fundats i legítims relatius a una situació concreta personal. La persona interessada té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l'ha otorgat.

Per a exercitar aquestos drets davant Divalterra S.A, s'haurà de dirigir mitjançant sol·licitud al Registre d'Entrada d'aquesta, l'adreça del qual és C/ Avellanes núm. 14, 46003 València, o enviar un correu electrònic a la següent adreça: dpo@divalterra.es. Per a tal fi, i si la persona interessada ho desitja, pot fer ús dels diferents models de sol·licitud que s’hi troben a la seua disposició al Registre d'Entrada de Divalterra o utilitzar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que considere que no s'ha atés convenientment l'exercici dels seus drets (www.agpd.es).

El termini màxim per a resoldre és el d'un mes a comptar des de la recepció de la seua sol·licitud, podent ser prorrogat dos mesos més atés el nombre de sol·licituds rebudes o la complexitat d'aquestes.

Així mateix, l'informem que, en cas que es produïsca una violació de la seguretat de les dades persones que puga comportar un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, la persona interessada rebrà la informació corresponent d'acord amb l’art. 38 Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades).

Divalterra S.A. informa que ha desenvolupat una normativa interna denominada “Política de seguretat i protecció de dades de caràcter personal de Divalterra”, d'obligat compliment per a tot el personal de Divalterra, en la qual es contenen els procediments i les pautes que han d'observar-se amb la finalitat d’acomplir la normativa legal vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, aquesta política interna conté informació i procediments per al tractament d'aquest tipus de dades i normes de seguretat (equips, instal·lacions, etc.) en vista a assegurar la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació.

 Per a qualsevol dubte sobre la política de privacitat anteriorment expressada pot contactar amb la nostra Delegada de Protecció de Dades: dpo@divalterra.es / (telèfon: 96 3887211)