Introducció

La Llei 19/2013 de nou de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga a Divalterra, com a  societat mercantil de capital íntegrament de la Diputació Provincial de València, a disposar des del dia 10 de desembre de 2014, d'un Portal de Transparència, on els ciutadans podran tenir accés, sense necessitat de cap sol·licitud prèvia, a tota la informació considerada rellevant o significativa, la qual haurà de  ser precisa i veraç. La llei assenta els principis ètics i d'actuació que han de presidir els treballs de totes aquelles entitats vinculades amb el sector públic, com són, entre altres, la transparència, l'eficàcia, la bona fe, la imparcialitat, la independència o l'equitat.

Contacte: transparencia@divalterra.es